معرفي سايتهاي  ارگانهاي دولتي و انجمنها و مراكز فعال در ارتباط با كودكان 

http://www.ysc.ac.ir

 باشگاه دانش پژوهان جوان وابسته به سازمان آموزش و پرورش  شهر تهران با هدف شناسايي جذب ، پرورش ، حمايت و هدايت دانش آموزان و جوانان با استعداد كشور

باشگاه دانش پژوهان جوان
 

http://nevisak.ir/Fa/

 سايت انجمن نويسندگان كودك و نوجوان

http://www.cbc.ir/

در اين سايت قسمتهايي چون كتابخانه ، تازه ها ، انتشارات ،... و كارگاهها ديده مي شود

http://www.irsprc.org/

انجمن حمايت از حقوق كودكان  

انجمن حمايت از حقوق كودكان

http://www.agri-bank.com

بانك كشاورزي خدمات ويژه اي براي كودكان و نوجوانان طراحي كرده است    

http://koodaki.org/

نهادي غير دولتي كه به پژوهش آثار ادبي كودكان از گذشته تا حال مي پردازد   

 

سايتهاي ايراني  براي كودكان و نوجوانان

سايتهاي فروشگاهي براي كودكان و نوجوانان

نشريات الكترونيكي  براي كودكان و نوجوانان

سايتهاي  مراكز خيريه و انجمنهاي كودكان

سايتهاي  خدماتی كودكان

سازمانهاي دولتي و غيردولتي فعال براي  كودكان  

مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

معرفي سايتهاي خارجي براي كودكان