عزيزاني كه به معماي قبل پاسخ درست داده اند

 

·     غزال مطيعي 12 ساله مونترال كانادا

·     الهه رادمهر 9 ساله از ؟

·     مهسا شهيدي 7 ساله از كرج

·     فرزاد زارع  10 ساله از مشهد

·     نويد خليل آذر  12 ساله از تهران

·     عباس برمكي 11 ساله از ديلم

·     مهديه نژاد 8 ساله از تهران

·     صبا كارگشايي 10ساله از ؟

 

اميد است شاهد اسامي برندگان بيشتري باشيم

 

 يك  باغچه دايره اي شكل را به پنج قسمت تقسيم كرده اند و گلهاي بيشه اي ، كوهي ، وحشي ، جنگلي ،  دشتي را در هر قسمت جداگانه كاشته اند . اگر در هر قسمت فقط يك نوع گل با يك رنگ خاص كاشته باشند  . با توجه به اطلاعات زير محل و رنگ هر گل را مشخص كنيد  ؟

 

1 . گلهاي آبي رنگ بين گلهاي جنگلي و گلهاي دشتي قرار دارند .
2 . اگر پشت گلهاي كوهي بايستيد ، گلهاي بيشه اي در سمت راست گلهاي وحشي قرار دارد  .

3 . گلهاي وحشي زرد رنگ هستند .

 4 . گلهاي قرمز رنگ در كنار گلهاي جنگلي هستند  .

 5 . گلهاي كوهي در ميان گلهاي جنگلي و دشتي قرار دارند .

6  . گلهاي قرمز رنگ در كنار گلهاي دشتي سفيد قرار ندارند  .

 

وحشي كوهي بيشه اي جنگلي دشتي

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است