بازي كودك ـ دقت ديد _ سايتهاي ديگر _ صفحه 1  

 كدام شكل با  بقيه فرق دارد آنرا پيدا كنيد

راننده قطار مشخص مي كند كه واگنها چگونه پشت سر هم قرار بگيرند ، روي واگنهاي درست، كليك كن تا قطار آماده حركت شود

در هر رديف ، كدام شكل با بقيه فرق دارد

در هر رديف ، كدام شكل با بقيه فرق دارد  

مهره ها براي چند لحظه در جدول به شما نشان داده مي شود ، شما بايد همانند نمونه مهره ها را  در جدول قرار دهيد

سفينه را مطابق نقشه بسازيد 

نمونه  مشابه با نمونه اي كه رباط به تو نشان مي دهد را پيدا كن و به او بده تا بخورد و بزرگتر شود

 

 نيمه ديگر شكل را پيدا كنيد  

         

صفحه  1 _ 2 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است