بازي كودك ـ دقت ديد _ سايتهاي ديگر _ صفحه 2  

 

 
  حروفي كه در تابلو نشان داده شده است در شكل پيدا كنيد  
   
   
         
 

صفحه  1 _ 2

 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است