.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري محيط _ صفحه3 )

اندازه گيري پاره خط و محيط   

 سوالهاي تستي

 

1 ) براي محيط مثلث متساوي الاضلاع . ....

الف) اندازه يك ضلع را در سه ضرب مي كنيم 

ب ) اندازه يك ضلع را بر سه تقسيم مي كنيم

ج ) اندازه سه ضلع را با هم جمع مي كنيم

د ) دو مورد الف و ج درست است  

 

2) در كدام شكل محيط آن اندازه يك ضلع در تعداد الاضلاع است ؟

الف) مربع                                         ج  ) مثلث

ب  ) لوزي                                         د  ) همه موارد

 

3) محيط چند ضلعي منتظمي داريم كه سه برابر اندازه ضلع آن است . نام اين چند ضلعي كدام است ؟

الف) مربع                                         ج  ) مثلث متساوي الاضلاع

ب  ) لوزي                                         د  ) مثلث متساوي الساقين

 

4)  محيط مثلث متساوي الاضلاعي 24 متر است اندازه يك ضلع آن چند سانتمتر است ؟

الف) 8 متر                                        ج  ) 72 متر

ب  ) 800 سانتيمتر                             د  ) 600 سانتيمتر

 

5) محيط هر شكل يعني ؟

الف) پيرامون آن                                  ج  ) طول اطراف آن

ب  ) دور تا دور آن                                د  ) هر سه مورد درست است

 

6) مثلثي كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد ؟

الف) مثلث متساوي الاضلاع                  ج  ) مثلث مختلف الاضلاع

ب  ) مثلث قائم الزوايه                          د  ) مثلث متساوي الساقين

 

7) به مثلثي كه هر سه ضلع آن هم اندازه نباشد كدام مثلث است ؟  

الف) مثلث متساوي الاضلاع                  ج  ) مثلث مختلف الاضلاع

ب  ) مثلث قائم الزوايه                          د  ) مثلث متساوي الساقين

 

8) كدام تعريف پاره خط است ؟

الف) قسمتي از خط راست كه يك سر آن بسته باشد .

ب  ) قسمتي از خط راست كه دو سر آن بسته باشد .

ج  ) قسمتي از خط راست كه دو سر آن بسته نباشد .

 

9) هر پاره خط چند نقطه وسط دارد ؟

الف) يك                                            ج  ) دو

ب  ) سه                                           د  ) چهار

 

10 ) محيط هر مثلث متساوي الاضلاع چند برابر طول ضلع آن است ؟

الف) يك                                            ج  ) دو

ب  ) سه                                           د  ) چهار

 

11 ) كدام يك از چهار ضلع هاي زير ضلع هاي هم اندازه دارند ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطيل

ب  ) لوزي                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

  ب                                                            

12) نام شكل مقابل چيست ؟     الف  ج

 

الف) مثلث (الف _ ب _ ج)                    ج  ) مثلث متساوي الاضلاع

ب  ) مثلث متساوي الساقين                د  ) مورد الف و ج درست است

 

13) چهار ضلع برابر دارم اما قطرهايم نامساوي است . من چه شكلي هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطيل

ب  ) لوزي                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

14) چهار ضلع برابر دارم و قطرهايم نيز با هم مساوي است. من چه شكلي هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطيل

ب  ) لوزي                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

15) قطرهاي من با هم مساوي است ولي ضلع هايم با هم برابر نيستند . من چه شكلي هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطيل

ب  ) لوزي                                         د  ) مورد الف و ب درست است

 

 

 

 

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد