سوم دبستان  

اندازه گيري طول

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري طول _ صفحه1 )

كيلومتر و متر

اين عبارتها را كامل كنيد

 

1 )    9 متر =  .............. سانتيمتر

 

2 )   5 كيلومتر = ..............  متر

 

3 )   7000 متر = .............. كيلومتر

 

4 )   700 سانتيمتر = .............. متر

 

5 )   3550 سانتيمتر = .............. متر و .............. سانتيمتر

 

6 )   5500 متر = .............. كيلومتر و .............. متر

 

7 )   10 كيلومتر = .............. متر

 

8 )   475 متر = .............. سانتيمتر

 

9 )   5 كيلومتر و 400 متر = .............. متر

 

10)  4008 متر = .............. كيلومتر و .............. متر

 

11)  1 كيلومتر = .............. متر

 

12)  10 تا صدمتر = .............. متر

 

13)  10 تا صدمتر = .............. كيلومتر

 

14)  1000 متر = .............. كيلومتر

 

15)  1 متر = .............. سانتيمتر

 

16)  348 سانتمتر = .............. متر و .............. سانتيمتر

 

17)  2 كيلومتر و 37 متر = .............. متر

 

18)  2200 متر = 1 كيلومتر و .............. متر

 

19 ) 2200 متر = 1 كيلومتر و .............. صد متر

 

20 ) 30 تا صدمتر = .............. كيلومتر

 

21 ) 30 تا صدمتر = .............. متر

 

22 )  ا كيلومتر = .............. 500 متر

 

23 )  4034 متر = .............. كيلومتر و  .............. متر

 

24 )  1 كيلومتر = .............. ده متر

 

25 )  5 كيلومتر = .............. ده متر

 

26 )  1 كيلومتر = .............. صد متر

 

 
 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است