سوم دبستان  

اندازه گيري طول

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري طول _ صفحه2 )

كيلومتر و متر

جمله هاي زير را با يكي از كلمه هاي سانتيمتر ، متر و كيلومتر كامل كنيد .

 

1 ) بلندي پرده اتاق 2 .......... است .

 

2 ) طول قد مريم 128 .......... است .

 

3 ) فاصله تهران تا قم 100 ..............  است .

 

4 ) طول فرش 3 ........... است .

 

5 ) براي اندازه گيري طول اتاق از واحدي بنام .............. استفاده مي كنيم

 

6 ) فاصله بين شهرها را با واحد .............. اندازه مي گيريم

 

7 ) فاصله بين روستاها را با واحد .............. اندازه مي گيريم

 

8 ) براي اندازه گيري فاصله شهرها از .............. استفاده مي كنيم كه برابر است با 1000 ...........

 

9 ) براي اندازه گيري فاصله هاي دور از واحد  .............. استفاده مي كنيم

 

10) فاصله بين دو شهر ايلام تا خراسان را با واحد .............. اندازه گيري مي كنيم

 

علامت مناسب  = >  <  بگذاريد

 

1) يك كيلومتر   دو تا 500 متر

2 ) 7908 متر     8 كيلومتر

3) 8 كيلومتر و 29 متر    8 كيلومتر و 299 متر

4) 2 كيلومتر   2001 متر

5) 5  كيلومتر 4950 متر

 

 

 
 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است