سوم دبستان  

اندازه گيري طول

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري طول _ صفحه3 )

كيلومتر و متر

مسئله هاي زير را حل كنيد

 

1) يك دوچرخه در يك مسابقه بايد 5 كيلومتر را طي كند . اگر در فاصله 450 متري از خط پايان پنچر شود . دوچرخه سوار چه مقدار مسافت را طي كرده است ؟

 

 

2) فاصله تهران تا قم 100 كيلومتر است و فاصله قم تا اصفهان 236 كيلومتر است . فاصله تهران تا اصفهان چقدر است ؟

 

 

3 ) فاصله خانه علي تا مدرسه 2 كيلومتر و 349 متر است . او براي رفتن به مدرسه و برگشت به خانه چه مسافتي را هر روز طي مي كند ؟ چند متر ؟

 

 

4) فاصله خانه مهري تا مدرسه 5905 متر است و فاصله خانه دوستش مرواريد تا مدرسه 4كيلومتر و 200 متر است . خانه كدام يك به مدرسه نزديكتر است ؟ چند متر ؟

 

 

 

5) فاصله تهران تا كرج 40 كيلومتر است و فاصله تهران تا دماوند 120 كيلومتر است . كدام شهر به تهران نزديكتر است ؟ چقدر ؟ فاصله كرج تا دماوند چقدر است ؟

 

 


 

        دماوند                                      تهران                   كرج

 

 

6) علي بايد تا خانه پياده برود . فاصله مدرسه تا خانه 3 كيلومتر و 402 متر است . اگر علي 2004 متر راه رفته باشد ، چقدر ديگر بايد طي كند تا به خانه برسد ؟

 

 

7) دوچرخه سواري 895 متر را طي كرده است . او بايد چقدر ديگر برود تا 1 كيلومتر راه رفته باشد ؟

 

 

 

8)   دو دونده مسافتي را در ساعت معيني دويدند . دونده اول 3900 متر دويد و دونده دوم 2 كيلومتر و 950 متر دويد . كداميك پبيشتر دويدند ؟ چقدر ؟

 

 

 

9 ) فاصله مدرسه تا پارك 8 كيلومتر و 150 متر است . فاصله مدرسه تا پارك چند متر است ؟

 

 

 

10) در مسابقه اي كه مسافت آن 900 متر بود كامران 510 متر و اتابك 780 متر و كيوان 720 متر دويده است . كدام يك با نقطه پايان فاصله بيشتري دارد ؟

 

 

 

11) فاصله يك ده تا اصفهان 128 كيلومتر است . فاصله اين ده تا شيراز 104 كيلومتر است . اين ده به اصفهان نزديكتر است يا شيراز ؟

 

 

 

 
 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است