سوم دبستان  

اندازه گيري طول

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري طول _ صفحه4 )

كيلومتر و متر

سوالهاي تستي

 

1) 4 كيلومتر و 40 متر برابر است با .............. متر .

 

الف) 4004                                         ج  ) 4404

ب  ) 4400                                         د  ) 4040

 

2) فاصله خانه بيتا تا مدرسه 500 متر است . او هر روز در رفت و برگشت چه فاصله اي را مي پيمايد ؟

 

الف) 1000 متر                                    ج  ) ا كيلومتر

ب  ) 500 متر                                      د  ) مورد الف و ج

 

3) 5500 متر برابر است با 5 كيلومتر و .............. متر

 

الف) 1500                                         ج  ) 5000

ب  ) 1000                                         د  ) 500

 

 

4) طول كوچه اي 10 متر است اگر بخواهند به فاصله ي هر يك متر يك درخت بكارند . چند درخت لازم است ؟

 

الف) 10                                            ج  ) 11

ب  ) 9                                              د  ) هيچ كدام

 

5) نواري به طول 4 متر داريم ، چند بار بايد آنرا از وسط تا كنيم تا اندازه ي طول آن 1 متر شود ؟

 

الف) 2                                              ج  ) 2

ب  ) 4                                              د  ) 8

 

 

6) زهرا با خانواده اش با ماشين در جاده بودند . او تابلويي را ديد كه رويش نوشته اند _ تهران 40 _ معناي اين تابلو چه بود ؟

 

الف) يعني 40 دقيقه ديگر به تهران مي رسيم 

ب  ) يعني تا تهران 40 متر فاصله دارد

ج  ) يعني دماي تهران 40 درجه است

د  ) يعني فاصله تهران تا آن نقطه 40 كيلومتر است

 

 

7) 6 كيلومتر برابر است با ..........                                             

 

الف) 6000 متر                                     ج  ) 60 صدمتر

ب  ) 600 ده متر                                   د  ) هر سه مورد 

 

8) 5 كيلومتر و 34 متر چند متر است ؟

 

الف) 3405                                          ج  ) 5340

ب  ) 5034                                           د  ) 3450

 

 
 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است