مبحث مشتق 

سر فصل مبحث مشتق 

تعريف نمو متغير

تعريف نمو تابع

تعريف مشتق

مثال 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 

تعبير هندسي مشتق

نقاطي كه در آنها مشتق وجود ندارد

تعريف مشتق چپ يك تابع

تعريف مشتق راست يك تابع

تمرين

قضاياي مشتق

مثال با جواب

تست  با جواب

 

  

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري پيگرد قانوني دارد