مبحث مشتق 

قضاياي مشتق يا دستور محاسبه مشتق توابع جبري و مثلثاتي 

 

اگر بخواهيم مشتق هر تابعي را به كمك تعريف مشتق بدست آوريم محاسبات زيادي لازم است . به خصوص در برخي توابع اين محاسبات پيچيده و مشكل خواهد بود . به همين علت مشتق برخي توابع را در حالت كلي ( بعنوان قضيه ) محاسبه مي نمايند و به كمك آنها مشتق ديگر توابع را بدست مي آورند . لذا در اين جا دستورهاي بدست آمده را با مطالب تكميلي و با ذكر مثالهايي در هر مورد در جدول زير مي آوريم .

 

 

ادامه قضاياي مشتق  

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري پيگرد قانوني دارد